killing them softly

See Brad Pitt in Stills From Killing Them Softly

But where, pray tell, is Tony Soprano?

See Brad Pitt in Stills From Killing Them Softly